FRESCO: 转换视频画风

项目地址:https://www.mmlab-ntu.com/project/fresco/
Github:https://github.com/williamyang1991/fresco
page: https://mmlab-ntu.com/project/fresco/
paper: https://arxiv.org/abs/2403.12962
code: https://github.com/williamyang1991/FRESCO
jupyter: https://github.com/camenduru/FRESCO-jupyter
Thanks to @ShuaiYang1991 Yifan Zhou @liuziwei7 @ccloy
在Render-A-Video项目基础上的优化版本,输入视频和提示词,即可按要求转换视频风格。嵌入了Ebsynth的插帧能力,生成的视频更顺滑,演示效果非常好。